STANOVY

ČL 1. NÁZOV ZDRUŽENIA

Ninja Club Praha (ďalej len NCP)

ČL 2. SÍDLO

Sídlo je totožné s bydliskom vedúceho klubu.

ČL 3. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. NCP je odbočkou školy Kaminari Inabikari Ryu Bratislava
2. NCP funguje ako samostatná klubová jednotka so zameraním
sa na bojové umenie ninjutsu
3. Škola pôsobí len ako poradný a pomocný aspekt, bez ovplyvňovania koncepcie a vnútornej štruktúry odbočky
4. Škola zaregistruje len predstaviteľov odbočky, pričom pri zmene niektorej z osôb je táto zmena nahlásená bez dôvodu jej uskutočnenia

ČL 4. CIEĽ ČINNOSTI

1. Rozvoj a propagácia bojového umenia ninjutsu v akomkoľvek rozsahu
2. Spolupráca s inými klubmi zaoberajúcimi sa bojovým umením ninjutsu alebo jemu blízkym

ČL 5. ČLENSTVO

1. Kto môže byť členom:

a) členom NCP sa môže stať každý, kto písomne požiada predstaviteľov o prijatie po predchádzajúcom súhlase so stanovami klubu
b) osoby mladšie ako l8 rokov predložia súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu (podpis v prihláške)
c) zaplatí členský poplatok - jeho výšku schvaľuje členská rada NCP

2. Práva. Každý člen má právo:

a) obdržať členský preukaz
b) zúčastňovať sa tréningov, seminárov a podujatí organizovaných NCP
c) vykonať a zaznamenať stupňové preskúšanie
d) dávať pripomienky a návrhy ohľadne činnosti NCP
e) vyjadriť sa k prijímaniu nových členov
f) odoberať odborné materiály (písomné, obrazové, ak nie sú určené len pre vnútornú potrebu)
g) prerušiť členstvo (ZVS, štúdium, dlhodobá choroba a pod.)
h) ukončiť členstvo bez udania dôvodu

3. Povinnosti. Povinnosťou každého člena je:

a) dodržiavať a riadiť sa stanovami NCP
b) rešpektovať nariadenia a rozhodnutia predstaviteľov NCP a dodržiavať ich
c) percentuálny platobný podiel člena na uhradenie nákladov na fungovanie klubu, seminárov, podujatí alebo zakúpení výstroja pre potreby NCP a pod.(výšku a spôsob úhrady určuje rozhodnutie členskej rady)
d) predstavitelia NCP si vyhradzujú právo a prísne zakazujú rozširovanie vedomostí nadobudnutých výukou alebo štúdiom materiálov. Šíriť vedomosti môžu iba predstavitelia klubu, majstri, pripadne osoba nimi písomne poverená
e) materiály získané podľa čl.5 ods.2 písm.f nesmie rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu predstaviteľov NCP
f) vzdanie úcty učiteľom patričným spôsobom aj na verejností
g) dodržiavať zásady ninjutsu

4. Tresty. Za porušenie stanov alebo nariadenia predstaviteľov klubu je možné uložiť trest. Výška trestu závisí od závažnosti porušenia:

a) upozornenie
b) odobratie písomných alebo obrazových materiálov (bez úhrady)
c) odobratie členského preukazu a vylúčenie na dobu 2-12 mesiacov z akejkoľvek činnosti klubu
e) vylúčenie z NCP bez možnosti opätovného prijatia

ČL 6. ORGÁNY ZDRUŽENIA

Členenie NCP:

1. Predstavitelia klubu sú:

a) vedúci klubu (ďalej ved. klubu)
b) hlavný inštruktor (ďalej hl. inštruktor.)

2. Ustanovenie do funkcie:

A. VEDÚCI KLUBU

Je štatutárny zástupca NCP.

a) schvaľuje prijaté návrhy členskej rady svojim podpisom, čim sa stávajú právoplatnými
b) je volený členskou radou, pričom musia byť prítomné minimálne 2/3 členov klubu starších ako 15 r.
c) za vedúceho klubu môže byť navrhnutý uchádzač s min. vedomostnou úrovňou mladší žiak
a musí mať min. l8 r.
d) navrhnutý uchádzač sa stáva vedúcim klubu ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov
e) má právo dvoch hlasov pri hlasovaní členskej rady ak je hlasovanie nerozhodné
f) riadi činnosť klubu, tréningy, výcviky, semináre, podujatia NCP a rozhoduje o smerovaní klubu
g) vedúci klubu odstupuje s funkcie vlastným rozhodnutím s udaním dôvodu písomnou formou alebo na podnet členskej rady

B. HLAVNÝ INŠTRUKTOR

a) hl. inštruktor je volený členskou radou obdobne ako vedúci klubu - čl.6 ods.2 časť A písm. b,c,d,g.
b) samostatne vedie tréningy, navrhuje semináre pre vnútornú potrebu NCP
c) v čase neprítomnosti zastupuje ved.klubu, pričom bo bezodkladne informuje o vzniknutých vnútorných alebo vonkajších okolnostiach súvisiacich s NCP
d) počas zastupovania nemá právomoci podľa čl.6 ods.2 časť A pism. a,e,f

C. POMOCNÝ INŠTRUKTOR

a) ustanovuje ho a odvoláva ved.klubu po dohode s hl.inštruktorom
b) samostatne vedie tréning určenej skupiny
c) odstupuje s udaním dôvodu, písomnou formou alebo je odvolaný podľa čl.6 ods.2 časť C pism.a

D. ČLENSKÁ RADA

a) členská rada je zhromaždenie členov klubu na čele s vedúcim klubu
b) predkladá a schvaľuje jednotlivé predložené návrhy hlasovaním
c) jednotliví členovia sú oprávnení podávať pripomienky a návrhy predstaviteľom klubu ohľadne činnosti klubu
d) návrh je prijatý ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina
e) čl. rada je uznášania schopná ak je prítomných min. 50% členov klubu starších ako 15 r.

ČL 7. MAJETOK

1. NCP disponuje len finančnou čiastkou, ktorú ziska podľa čl.5 ods.l pís.c, ods.3 pis.c, dobrovoľným príspevkom, darom, pripadne sponzorstvom

2. Rozdelenie:

a) majetok NCP je rozdelený do dvoch mesiacov po vyhlásení zániku.
b) je percentuálne rozdelený medzi platných členov NCP
c) o rozdelení sa spíše záznam, pod ktorý sa zapíšu zúčastnení členovia NCP

ČL 8. ZÁNIK

NCP zaniká po odstúpení predstaviteľov klubu, ak na ich miesto nie je do 15-tích dni zvolený nikto iný.